DomůObchodní podmínky
menu

Všeobecné obchodní podmínky platné od 19.10.2015

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných obchodní společností Valerie Toys s.r.o. od 19.10.2015

 

I. Úvodní ustanovení

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího, kterým je společnost Valerie Toys s.r.o., se sídlem Nitranská 1057/4, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ: 291 51 589,  zapsané v obchodním rejstříku v oddíle C., vložka 204385 u rejstříkového soudu v Praze a Kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Je-li smluvní stranou (Kupujícím) spotřebitel, (jiná osoba než podnikatel, který činí objednávku nebo uzavírá smlouvu s Prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. (dále jen „ObčZ“), zejména také ustanoveními § 2158 a násl. ObčZ („Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě“) a též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „Zos“).

 Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami ObčZ.

Právní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upravené, se řídí ObčZ.  

II. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, o poskytnutí služby, případně jiné smlouvy dle ObčZ, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel (jiná osoba než podnikatel, který činí objednávku nebo uzavírá smlouvu s Prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) a na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající.

Prodávající/ provozovatel internetového obchodu je právnickou osobou, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.

Kupující - spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

 

Kupující, který není spotřebitel je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Uživatel je každá osoba, která navštíví internetové stránky obchodu www.vandastore.cz.

Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku Uživatele, pokud  podstatným způsobem porušil tyto VOP, popř. právní předpisy, nebo který svým jednáním poškozuje dobré jméno společnosti Prodávajícího.

III. Zpracování osobních údajů a jejich využití

Veškeré osobní údaje Kupujících, které budou Prodávajícímu svěřené, nebudou bez souhlasu subjektů, které tyto údaje poskytly, poskytnuty třetím osobám, s výjimkou České pošty, s.p., a dalším smluvním přepravcům, kteří zajišťují doručení zboží, a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující je oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.

IV. Objednání zboží a uzavření smlouvy

Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Po potvrzení příslušným tlačítkem bude objednávka s konečnou platností odeslána ke zpracování. Toto odeslání je závazné.

Prodávající oznámí Kupujícímu akceptaci objednávky telefonicky anebo zašle na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce e-mail s akceptací objednávky Kupujícího (dále jen "akceptace").

Jakmile Kupující obdrží od Prodávajícího akceptaci objednávky (a to buď telefonicky nebo prostřednictvím emailu), je nabídka Prodávajícího k objednanému zboží včetně ceny uvedené v objednávce závazná až do doby dodání zboží Kupujícímu. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva je uzavřena telefonickou nebo e-mailovou akceptací objednávky ze strany Prodávajícího Kupujícímu. Od tohoto momentu vznikají mezi Kupujícím a Prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Náklady na použití elektronických prostředků se řídí smlouvou mezi Kupujícím a jeho poskytovatelem internetového připojení, případně jeho poskytovatelem služeb elektronických komunikací.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky - množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat Kupujícího o autorizaci (další potvrzení) objednávky vhodným způsobem, jako například písemně nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou a smlouva tak pozbývá platnosti v případě, že Kupující tuto autorizaci (další potvrzení) požadovaným způsobem neprovede.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

 

Kupující souhlasí s tím, že při převzetí zboží placeného prostřednictvím platební karty nebo placeného platbou předem bankovním převodem je Prodávající, pracovník výdejního místa či přepravce pověřený dodáním zboží Kupujícímu oprávněn ověřit totožnost osoby přebírající zboží osobním dokladem, tj. občanským průkazem nebo cestovním pasem, a zaznamenat si číslo osobního dokladu, popřípadě jiný údaj identifikující osobu, která zboží převzala, v zájmu předcházení podvodnému jednání při zneužití odcizených platebních karet a ochrany práv pravého vlastníka platební karty. K zaznamenání osobního údaje způsobem uvedeným v předchozí větě a k jeho uchování po dobu šesti měsíců od data převzetí zboží dává Kupující výslovně Prodávajícímu jakožto správci, svůj souhlas. Zároveň Kupující bere na vědomí, že má práva dle zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, a další práva. V případě pochybností o dodržování práv má Kupující právo obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V. Cena a platba

Ceny uvedené na webových stránkách www.vandastore.cz jsou uváděny jako konečné, včetně DPH. Náklady na dopravu, jejichž výše se může dle konkrétní objednávky lišit v závislosti na způsobu zvolené dopravy, jsou následně přičteny v objednávkovém formuláři. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží Kupujícím. Tato cena bude uvedena v objednávce a v emailu potvrzujícím přijetí objednávky zboží.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží nebo službu převzít zásadně až po jejich úplném uhrazení, pokud není dohodnuto jinak. V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení (bankovním převodem, poštovním převodem), nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla. 

VI. Dodací lhůta, dodání a platební podmínky

Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní smlouvy dle článku IV. těchto Obchodních podmínek, tj. po odeslání potvrzujícího e-mailu ze strany Prodávajícího. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, tj. např. převodem platby z účtu na účet, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího, případně dohodnuté zálohy. Konkrétní termíny dodání zboží jsou stanoveny v katalogu zboží u každého výrobku s tím, že se započítávají pouze pracovní dny. V případě, že objednané zboží není možné dodat v uvedeném termínu, bude Prodávající Kupujícího o tomto neprodleně informovat spolu s informací o náhradním termínu dodání objednaného zboží. V případě, že takové zboží není již k dispozici, Prodávající může nabídnout výrobek jiný, srovnatelný s původním. Pokud Kupující se změnou nesouhlasí anebo v případě, kdy Prodávající nemůže nabídnout srovnatelnou náhradu objednaného zboží, má Kupující i Prodávající právo od smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od smlouvy si smluvní strany vrátí vše, co si před odstoupením od smlouvy vzájemně plnily.

 

VII. Podmínky dodání zboží

Zboří je dodáváno smluvním přepravcem zpravidla PPL nebo Českou poštu, s.p. v pracovních dnech. Vyzvednout zboží je možné po dohodě i v jedné z kamenných prodejen Prodávající.

Prodávající účtuje v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi níže uvedené druhy poplatků:

V ČESKÉ REPUBLICE:

A. Zásilkovou službou na dobírku = 99,- Kč.

B. Zásilkovou službou - platba předem převodem nebo platbou v hotovosti = 79,- Kč.

C. osobní převzetí (provozovny – kamenné obchody Valerie Toys s..o., Korunní 880/101, 130 00 Praha 3 - Vinohrady nebo Valerie Toys s.r.o., Vinohradská 1252/36, 120 00 Praha 2 – Vinohrady nebo Valerie Toys, s.r.o., Biskupská 283/1, 602 00 Brno, Brno – střed) = 0,- Kč.

 

NA SLOVENSKO

A. Zásilkovou službou - platba předem převodem nebo platbou v hotovosti = 7 Euro

Poplatky za dodání zboží při nákupu nad 2000,- Kč s dodáním v České republice nebo nad 4000,- Kč při doručování na Slovensko zdarma.

 

ZPŮSOB PLATBY - Přehled možných způsobů úhrad zboží.

A. Na dobírku (odesíláme společností PPL ).

B. Platba převodem (po připsání celé částky na účet Prodávajícího obratem odesíláme objednávku společností PPL nebo  případně možný osobní odběr).

C. Platba v hotovosti při osobním objednání na prodejně (při doručení PPL nebo při osobním převzetí).

VIII. Převzetí zásilky

Kupující, který je spotřebitelem, je povinen řádně doručenou nepoškozenou zásilku se zbožím od přepravce řádně převzít. Jeví-li však zásilka zasílaná prostřednictvím přepravce (včetně zásilek zasílaných prostřednictvím PPL ) známky zjevného poškození, je Kupující povinen převzetí zásilky odmítnout a vrátit ji přepravci. Neučiní-li tak, není oprávněn namítat poškození zboží při přepravě a má se za to, že zásilka byla doručena Kupujícímu nepoškozená. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura slouží zároveň i jako daňový doklad a je přiložena v označeném balíku.

Stejně postupuje Kupující, který není spotřebitelem.

Kupující je povinen poškození zboží při přepravě, které nebylo zjevné před otevřením zásilky, reklamovat nejpozději do 3 dnů od převzetí zboží, aby tím umožnil Prodávajícímu bezodkladné uplatnění nároků z vadně provedené přepravy zboží vůči přepravci. Nevyrozumí-li Kupující Prodávajícího o poškození zboží nejpozději do 3 dnů od převzetí zásilky, má se za to, že zboží při převzetí Kupujícím bylo nepoškozené.

Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po převzetí a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Nevyrozumí-li Kupující Prodávajícího nejpozději do 3 dnů od převzetí zásilky nebo od převzetí zboží v obchodě, že zboží nebylo dodáno v požadovaném množství a kvalitě, má se za to, že zboží převzal Kupujícím v požadovaném množství a  zjevně nepoškozené.

Při nákupu na základě eShopové objednávky se zvoleným odběrem na prodejně a platbou na prodejně při převzetí zboží, má objednávka platnost 5 dní, není-li dohodnuté jinak, po uplynutí této doby bude automaticky stornována.

IX. Práva Kupujícího z vadného plnění a servis

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u  zboží v době 24 měsíců od převzetí věci Kupujícím. Pro výrobky, u nichž je uvedeno, že jsou použité nebo repasované, je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 12 měsíců od převzetí věci Kupujícím. V případě, byla-li v katalogu, na webových stránkách Prodávajícího, v záručním listu přiloženém k výrobku, na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci anebo v reklamě uvedena doba, po kterou lze věc použít (záruční doba), odpovídá Prodávající za to, že věc bude po záruční dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Takto smluvně poskytnutá záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím. Prodávající odpovídá za vady po stejnou dobu a za stejných podmínek, jak je uvedeno v tomto odstavci.

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě prováděné reklamy, že se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Nemá-li věc vlastnosti stanovené shora, může Kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti. Není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.

 

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil, zejména těmito způsoby:

 • výrobek byl instalován nebo používán v rozporu s návodem k použití nebo návodem k obsluze nebo vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním ,
 • výrobek je mechanicky poškozen (např. v případě nedovolených zásahů do výrobku),
 • vada byla způsobena neodborným nebo nešetrným zacházením nebo tím, že výrobek byl používán k jinému než obvyklému nebo výrobcem stanovenému účelu,

Dále se odpovědnost Prodávajícího v rozsahu uvedeném výše nevztahuje na případy:

 • u výrobku prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 • má-li Kupujícím uváděná vada charakter opotřebení, které je způsobené obvyklým užíváním výrobku,
 • vyplývá-li to z povahy výrobku.

Odpovědnost za vady se dále z povahy věci nevztahuje na poškození vzniklá nepozorností Kupujícího, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy, například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů, tedy nikoli vadným plněním ze strany Prodávajícího.

V případě výskytu vady, za kterou Prodávající odpovídá, má Kupující právo uplatnit reklamaci v kterékoli provozovně Prodávajícího u příslušného reklamačního pracovníka po celou otevírací dobu nebo písemně na adrese Valerie Toys s..o., Korunní 880/101, 130 00 Praha 3 - Vinohrady nebo Valerie Toys s.r.o., Vinohradská 1252/36, 120 00 Praha 2 – Vinohrady nebo Valerie Toys, s.r.o., Vídeňská 77, 639 00 Brno.  Reklamaci je Kupující povinen uplatnit písemně s konkrétním udáním důvodů pro reklamaci.

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo na reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Prodávající rozhodne o oprávněnosti reklamace ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Reklamaci je možné uznat pouze v případě prokázání následujících skutečností:

 • Že se jedná o vadu, za kterou Prodávající odpovídá z důvodu vadného plnění, uplatněnou v době 24 měsíců od převzetí výrobku, nebo ve smluvně  poskytnuté záruční době; tuto skutečnost Kupující prokáže zpravidla účtenkou. fakturou nebo řádně a čitelně vyplněným záručním listem s vyznačeným datem prodeje, opatřeným razítkem prodejny a podpisem prodavače v případě, že k výrobku byla poskytnuta záruka. Záruční list nebo dokument prokazující výrobcem prodlouženou záruku Kupující předloží vždy při reklamaci výrobku, jehož záruku prodloužil výrobce. V případě smluvní záruky poskytované Prodávajícím Kupující předloží smlouvu o smluvní záruce.
 • Že Kupující koupil výrobek od Prodávajícího a za jakou cenu; tuto skutečnost Kupující prokáže zpravidla platným prodejním dokladem s vyznačením data zakoupení výrobku prokazujícím nákup reklamovaného zboží u Prodávajícího;
 • Že je výrobek vadný; za tím účelem Kupující předloží vadný výrobek v prodejně anebo vadu prokáže servisnímu technikovi.
 • Že reklamace je uplatněna písemně.

Nebude-li kterákoli z podmínek zde uvedených ze strany Kupujícího řádně splněna, nemůže být reklamace uznána jako oprávněná.

Prodávající informuje Kupujícího o vyřízení reklamace a o tom, do jaké lhůty si má dané zboží vyzvednout.

X. Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy

Právo odstoupit od smlouvy

Kupující, který je spotřebitelem a uzavřel s Prodávajícím smlouvu prostřednictvím eshopu  www.vandasore.cz, má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od:

 • data uzavření smlouvy o poskytování služeb. To však neplatí v případě smlouvy o poskytnutí služby, ať už u služby instalace výrobku nebo jakékoli služby poskytované Prodávajícím, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Kupující tímto bere na vědomí upozornění Prodávajícího, že v takovém případě nemá Kupující právo na odstoupení od smlouvy, nebo
 • data, kdy Kupující nebo jím určená třetí strana (ne však dopravce) převezme zboží, nebo
 • data převzetí poslední části dodávky zboží (v případě kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží sestávající z několika položek nebo částí).  To neplatí o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

Prodávající tímto upozorňuje, že toto právo neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží.

Pro případ uplatnění práva odstoupit od smlouvy musí tak učinit spotřebitel prostřednictvím oznámení odeslaného na e-mail Prodávajícího www.vandastore.cz nebo dopisem odeslaným na adresu sídla Prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky nebo čísla faktury (daňového dokladu), data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

Pro odstoupení od smlouvy lze použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však podmínkou. Formulář pro odstoupení naleznete za těmito obchodními podmínkami.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje zaslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím stanovené lhůty.

V zájmu zkvalitňování našich služeb si Vás dovolujeme požádat o uvedení důvodu odstoupení od smlouvy. Tato informace však není povinná (zákon ji nevyžaduje), nemá žádný vliv na platnost Vašeho odstoupení a slouží pouze pro zkvalitnění našich služeb! Za takovou informaci děkujeme.

V případě odstoupení Kupujícího od kupní smlouvy s Prodávajícím vrátí Prodávající Kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl Prodávající informován o rozhodnutí Kupujícího odstoupit od smlouvy všechny platby, které jsme od něho obdržel, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený Prodávajícím).

Platba Prodávajícím bude zpravidla vrácena shodným způsobem, jakým byla od Kupujícího přijata, nedohodnou-li se Prodávající a Kupující jinak. S vrácením platby může Prodávající počkat do té doby, než mu bude zboží vráceno.

a) Zpětné převzetí zboží

Bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy spotřebitel oznámí,  že odstupuje od smlouvy, zašle spotřebitel zboží  na adresu Valerie Toys s.r.o.,  Korunní 880/101, 130 00 Praha 3 - Vinohrady nebo je po dohodě s Prodávající předá osobně v kamenné prodejně Valerie Toys s..o., Korunní 880/101, 130 00 Praha 3 - Vinohrady  nebo Valerie Toys, s.r.o., Vídeňská 77 , 63900 Brno, Lhůta se považuje za dodrženou, pokud zboží zašle zpět před uplynutím 14 dnů.

Zboží neodesílejte na dobírku, v takovém případě nemusí být Prodávajícím převzato, případně budou vzniklé náklady uplatněny vůči Vám.

V případě, že využijete právo na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu, zboží vraťte pokud možno v původním obalu a s veškerým příslušenstvím, a to tak, aby na něm nevznikla škoda. Při zaslání zboží zpět Prodávajícímu doporučuje Prodávající zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti poškození a znehodnocení.

 

b) Náklady spojené s převzetím zboží

Kupující ponese své přímé náklady spojené s vrácením zboží zpět Prodávajícímu.

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Kupující odpovídá Prodávajícímu pouze za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

V případě snížení hodnoty zboží ve větším rozsahu, než je uvedeno v předchozí větě, je Prodávající oprávněn uplatnit vůči Kupujícímu kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, zejména tehdy, pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením dodaného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu.

Prodávající si vyhrazuje právo započítat tuto kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží na vrácenou kupní cenu, výši této kompenzace je však povinen prokázat.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy  z důvodů uvedených v ustanovení § 1837 ObčZ.

XII. Závěrečná ustanovení

V případě, že se spotřebitel jakožto Kupující domnívá, že jeho práva byla porušena, může se obrátit se svou stížností na Prodávajícího prostřednictvím e-mailové adresy info@vandastore.cz v zájmu mimosoudního vyřízení záležitosti. Spotřebitel je rovněž oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci.

Prodávající, společnost Valerie Toys s,r,o,., jakožto provozovatel internetového obchodu www.vandastore.cz, je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková autorská práva k těmto internetovým stránkám.

Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.vandastore.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím.

Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách Prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje Kupující Prodávajícímu, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

ADRESA PRO ZPĚTNÉ ZÁSILKY: Valerie Toys s.r.o.,  Korunní 880/101, 130 00 Praha 3 - Vinohrady

 

VZOROVÝ FORMULÁŘ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Adresát:

Valerie Toys s.r.o.

Nitranská 1057/4, Vinohrady,

101 00 Praha 10

 

DIČ: CZ29151589

IČO: 29151589

Zápis v OR: Městský soud v Praze - oddíle C., vložka 204385

Tel.:

 

 

Oznamuji/oznamujeme, že tímto odstupuji/odstupujeme od smlouvy o nákupu tohoto zboží /o poskytnutí těchto služeb:

 

 

Odesílatel:

……..

……..

 

Číslo objednávky:

Datum objednání :

Datum obdržení zboží:

Číslo účtu:

Položky objednávky:

 

 

V ……. dne ……….